Woche vom  16. – 21. April

(Montags ab 14.30 Uhr)

Möhreneintopf

Graupensuppe


Woche vom  23. – 28. April

(Montags ab 14.30 Uhr)

Dicke-Bohneneintopf

Spitzkohleintopf

 

 

TOP